O nás

Kdo jsme

Jsme společenstvím lidí, kteří následují život a učení Ježíše Krista. Patříme do Církve bratrské, státem registrované církve, která svým pojetím navazuje na českou i světovou reformaci.

Náš sbor tvoří pestrá komunita lidí z Říčan a okolí, různého věku (nejvíc z nás má něco mezi 30-50 lety, což s sebou nese i větší počet dětí) a z různých křesťanských tradic (evangelíci, katolíci, apoštolská církev, křesťanská společenství a jiné). Jsme otevřené společenství kam patří lidé, kteří jsou věřící již dlouho nebo jen krátce, ale také ti kteří svou cestu k Bohu teprve hledají.

Nemáme žádný kostel ani zvláštním způsobem vysvěcenou místnost.Naše bohoslužby probíhají civilním způsobem, kdy se modlíme, zpíváme, čteme z Bible a přemýšlíme o tom co to přináší do našich životů. Je také prostor pro službu dětem, modlitby za konkrétní potřeby a kavárnu na závěr setkání.

Čemu věříme

Věříme, že život a učení Ježíše Krista je aktuální i v dnešní době a má co říct do situací, které prožíváme.

Bibli bereme jako Boží slovo a nacházíme v ní odpovědi na otázky o Bohu, ale také pomoc pro řešení našich každodenních starostí.

Nemyslíme si, že jsme „ti jediní praví“. Snažíme se věrně následovat Krista podle toho jak jsme mu z Bible porozuměli a zároveň jsme otevřeni pro důrazy z jiných církví.

Poznali jsme, že žít podle Kristova příkladu je nejlepší způsob jak prožít naplněný a šťastný život a proto o Něm rádi říkáme druhým.

Uvědomujeme si, že jsme přijali nezaslouženou milost. Proto vedeme zápas s naším sklonem k dělání špatných věcí a víme, že jenom díky Kristově smrti na kříži můžeme žít v Boží blízkosti.

Naše poslání a hodnoty

Jsme vděčni Bohu, a proto chceme srozumitelným způsobem a skrze pravdivý život přinést dobrou zprávu o Ježíši Kristu a pomáhat lidem k vnitřní proměně a růstu.

Autorita Bible

Věříme, že Bůh hovoří k člověku především skrze Bibli. Proto je Bible – Boží slovo, měřítkem víry a života. Proto chceme Bibli číst a studovat a to jak osobně, tak ve společenství.

Vztah s Kristem

Věříme, že každý věřící může mít vztah s Kristem. Skrze modlitby, meditaci, uctívání a studium Bible máme možnost prožívat proměňující blízkost se svým nebeským Otcem. O tuto blízkost chceme usilovat.

Autentické společenství

Věříme, že každý křesťan je povolán být součástí Kristova těla – církve. Chceme se učit zodpovědnosti za naše společenství, praktické lásce a společnému uctívání Boha. Tyto tři oblasti chceme naplňovat v malých skupinách, ve společných bohoslužbách a vzájemné opoře v různých oblastech našeho života.

Evangelizace

Věříme, že hlavním posláním církve, a tedy každého věřícího, je předávání dobré zprávy o Boží lásce k člověku. Chceme hledat různé způsoby, jak toto poslání naplnit.

Služba

Věříme, že Bůh obdaroval každého věřícího a že každý věřící je zodpovědný za rozvíjení svých darů uprostřed církve skrze konkrétní službu. Svoji službu chceme koordinovat s celkovou vizí sboru.

Růst

Věříme, že každý křesťan je povolán k duchovnímu růstu, který se projevuje především proměnou charakteru, růstem v posvěceném životě a ve vztazích. O takovýto růst chceme s Boží pomocí usilovat.

Vedení sboru – staršovstvo

kazatel a správce sboru: Karel Fáber

místopředseda: David Boháč

hospodář: Petr Strnad

další členové staršovstva: Jakub David a Vladimír Dobiáš

Jsme podporováni

Děkujeme městu Říčany, že našemu sboru poskytuje pravidelně granty a dotace na investice, provoz nebo na konkrétní akce. Z této podpory jsme v minulých letech provedli úpravy sborového domu v Roklanské ulici v Říčanech, které nám umožnili rozšířit naše sborové aktivity. Také jsme mohli uspořádat letní cyklo tábor pro děti nebo nakoupit hudebního nástroje pro pěvecký sbor.  Také v roce 2023 podporovalo naše aktivity město Říčany a to formou dotace na provoz naší církve ve výši 40.000,- Kč. Díky této dotaci jsme mohli pokrýt nájemné pro nedělní shromáždění. Velmi si podpory města vážíme. Děkujeme..

Chci podpořit

Děkujeme všem, kteří přispívají nejen svým časem a silami, ale i finančními dary. Vážíme si toho a s příspěvky nakládáme zodpovědně a transparentně. Dary slouží k zajištění našich aktivit včetně podpory sociálního fondu a bez nich by se mnohé akce nemohly vůbec realizovat. Děkujeme.

Sborový účet pro dary: 2500266947/2010

Variabilní symboly pro účelové dary na misii, diakonii a jiné sociální služby našeho sboru:

  • Misie: 331
  • Diakonie: 332
  • Jiné sociální služby: 333

Podpořit nás můžete také praktickou pomocí. V tomto případě prosím kontaktujte vedení sboru na emailové adrese ricany@cb.cz.

Historie sboru

Před rokem 1993 se starali o Říčanskou stanici dojíždějící kazatelé ze sboru Církve Bratrské z Prahy – Vinohrad, kteří pečovali o jednotlivé rodiny svých členů a pořádali s nimi malá shromáždění. Od roku 1993 dostal na starosti tuto stanici tehdy právě hotový absolvent teologického semináře, stavitel Daniel Hejzlar, který se sem obětavě stěhoval v květnu 1994 do podnájmu. Dokonce si bydlení nějakou dobu sám hradil. Později též čtyřikrát změnil místo přechodného bydliště v Říčanech. Od července 1994 začala pravidelná shromáždění na faře Církve Československé husitské v neděli odpoledne, od roku 1996 v neděli ráno.

Říčanská stanice s výraznou pomocí Vinohradského sboru zakoupila domek v Roklanské ulici v říjnu 1997, kde zprvu vytvořila jak shromažďovací prostory, tak byt pro kazatele s rodinou. První shromáždění byla v prosinci 1998. Od roku 2001 se věřící ke svým shromážděním scházeli na náměstí v prostorách patřících po restituci Židovské náboženské obci. Dům byl upravován říčanskými dobrovolnými hasiči, kterým patřil před rokem 1989.

Kazatelem v Říčanech byl Daniel Hejzlar do léta 2005, kdy byl ordinován a zamířil do jiné práce. Předal službu Danielu Kvasničkovi, který ve sboru působil až do listopadu roku 2014, kdy přesídlil do Litomyšle. Ve stanici působili také američtí misionáři Richard McKnight s rodinou, Richard Trča s rodinou a sestra Laurie Lind. Nyní již pracují jinde.

Od září 2009 do konce března 2012 se sbor scházel v Olivovně, tedy v Olivově dětské léčebně. S účinností od 1. ledna 2010 vznikl ze Říčanské stanice Vinohradského sboru samostatný sbor. Dnes má sbor kolem 50 členů nepočítaje v to děti. Věnuje se mladým rodinám s dětmi a tím dynamicky roste. Potom sbor na 8 let zakotvil s nedělními bohoslužbami v sále kulturního střediska U Boudů v Praze – Kolovraty. Od ledna 2022 se sbor „vrátil“ do Říčan. Nedělní bohoslužby v koncertním sále Staré radnice na Masarykově náměstí začínají v 9:30.

8. února 2015 byl členským shromážděním zvolen kazatelem a správcem sboru bratr Karel Fáber, sloužící předtím ve sboru CB Vsetín-Horní Jasenka. Karel Fáber byl do služby instalován 30. srpna 2015.